DOPRAVA ZDARMA při nákupu 2 a více balení

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky e-shopu BakterieAVA.cz
společnosti Avacaps s.r.o., IČO: 55936113, se sídlem Royova 25, Bratislava, 83101, kterou zastupuje Dominika Vadovičová, MBA, provozovatel internetového obchodu umístěného na adrese https://www.bakterieava.cz/

1.1 Provozovatel e-shopu:

Avacaps s.r.o.

Sídlo: Royova 25, 83101, Bratislava, Slovenská Republika

IČO: 55936113

(dále jen “prodávající” nebo “my”)

Telefon: +421 944 265 058

E-mail: info@bakterieava.cz

1.2 Reklamace a vrácení zboží

Adresu našeho skladu: Avacaps s.r.o., Royova 25, 83101, Bratislava, Slovensko.

Telefon: +421 944 265 058

E-mail: info@bakterieava.cz

2. ROZSAH PLATNOSTI A POUŽITELNOSTI VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

2.1 Volba práva. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”) prodávajícího upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen “občanský zákoník”) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen “kupní smlouva”) uzavírané mezi námi a spotřebiteli nebo podnikateli (dále jen “zákazník” nebo “vy”) prostřednictvím našeho internetového obchodu na adrese https://www.bakterieava.cz/ nebo naší aplikace

2.2 Mezinárodní prvek. V případě existence mezinárodního prvku si sjednáváme, že se právní vztah mezi námi bude řídit právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Touto volbou práva v souladu s čl. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, ze dne 17. června 2008, o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (dále jen “Řím I”) však nesmí být zákazník touto volbou zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu země jeho obvyklého bydliště podle čl. 6 odst. 2 Řím I.

2.3 E-shop. Internetový obchod je námi provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.bakterieava.cz/ (dále jen “webová stránka”).

2.4 Kdo je považován za spotřebitele. Za spotřebitele je považována každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání s námi uzavře kupní smlouvu, nebo s prodávajícím jinak právně jedná (dále jen “spotřebitel”)

2.5 Kdo je považován za podnikatele. Za podnikatele je považována každá fyzická osoba nebo právnická osoba (např. obchodní společnost, družstvo, ústav), která vykonává samostatně na vlastní účet a odpovědnost na základě živnostenského oprávnění nebo jiným způsobem výdělečnou činnost s úmyslem věnovat se této činnosti soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen “podnikatelská činnost”). Tato osoba v rámci své podnikatelské činnosti s prodávajícím uzavře kupní smlouvu nebo s prodávajícím jinak právně jedná (dále jen “podnikatel”). Řídíme se zásadou, že pro zákazníka, který uvede své IČO, případně i DIČ, platí ustanovení těchto VOP vztahující se na podnikatele.

2.6 Seznámení se a odsouhlasení VOP. Odesláním objednávky (tlačítko “Objednávám”) potvrzujete, že jste se seznámili s VOP, včetně sdělení vůči zákazníkům před uzavřením kupní smlouvy podle těchto VOP a výslovně s nimi souhlasíte v jejich platném a účinném znění v okamžiku tohoto potvrzení.

3. SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKŮM PŘED UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Oprávnění prodávajícího a kontrolní orgány. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

3.2. Ilustrační charakter fotografií zboží. Všechny fotografie a zobrazení zboží na webové stránce mají pouze ilustrační charakter.

3.3. Zboží, cena, náklady. Námi nabízené zboží na webové stránce a popis jeho hlavních vlastností je k dispozici u příslušného zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH a zákonem stanovených poplatků. Není zahrnuta výše poplatků za dopravu a cena za speciální druh balení. Neúčtujeme si žádné dodatečné náklady na telekomunikační prostředky (např. pokud nám budete volat na naše telefonní číslo, zaplatíte pouze Vaši běžnou sazbu telefonického hovoru).

3.4 Možnosti platby a dopravy. Konkrétní podmínky platebních metod a možností dopravy jsou podrobněji popsány v průběhu samotné objednávky a také v části 7 a 9 těchto VOP. Zboží Vám doručíme prostřednictvím dopravce, kterého si zvolíte z námi nabízených možností.

3.5. Závaznost objednávky. Odesláním objednávky stisknutím tlačítka “Objednávám” v našem internetovém obchodě zákazník vytvoří závaznou objednávku, která zavazuje zákazníka k platbě. Zákazník má možnost před odesláním objednávky svou objednávku zkontrolovat a opravit nebo změnit, jak je podrobněji popsáno v části 6 těchto VOP.

3.6. Práva zákazníka z vadného plnění. Práva zákazníka z vadného plnění, případně ze záruky, a podmínky jejich uplatnění jsou popsány v části 11těchto VOP, anebo v našem reklamačním řádu

4. SDĚLENÍ SPOTŘEBITELŮM PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Právo na odstoupení od kupní smlouvy.Zákazník spotřebitel má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů (pokud není uvedeno jinak) ve lhůtě 14 dnů, která začíná běžet nejpozději ode dne převzetí zboží, tak, že nám sdělí svůj záměr od kupní smlouvy odstoupit vyplněním a odesláním formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy (ideálně společně s vráceným zbožím) či sdělením na náš e-mail info@bakterieava.cz.

4.2. Povinnost spotřebitele při odstoupení od kupní smlouvy. Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen nám zaslat zpět zboží nabyté na základě kupní smlouvy, od které odstoupil, nejpozději do 14 dnů od okamžiku odstoupení od kupní smlouvy. Zákazník je povinen zboží zaslat zpět nebo vrátit kompletní, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, veškeré dokumentace, čisté, nepoškozené a pokud možno včetně původního balení, ve stavu a v hodnotě, ve které je převzal.

4.3. Snížení hodnoty zboží. V případě odstoupení od kupní smlouvy odpovídáte za snížení hodnoty vráceného zboží nebo zpět zaslaného zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží. Pokud nám bude vráceno poškozené či nekompletní zboží, započteme náš nárok na náhradu škody vůči kupní ceně, kterou požadujete vrátit. Budeme vždy hodnotit konkrétní případ, abychom zjistili míru poškození, znehodnocení zboží a určili jemu odpovídající sníženou hodnotu. O těchto krocích Vás budeme informovat na uvedenou e-mailovou adresu nebo telefonicky.

4.4. Vrácení kupní ceny. V případě odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě pro odstoupení jsme povinni zákazníkovi vrátit veškeré peníze včetně nákladů na dopravu zboží ve výši, která odpovídá nejlevnějšímu typu dopravy námi nabízené, a to na vámi uvedený bankovní účet, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.Vezměte na vědomí, že jsme oprávněni Vám peníze vrátit až ve chvíli, kdy od Vás obdržíme zpět vrácené zboží.

4.5. Stížnosti.Mimosoudní vyřizování stížností zákazníků zajišťujeme prostřednictvím e-mailu info@bakterieava.cz a telefonního čísla +421 944 265 058.

4.6. Mimosoudní řešení sporů.K mimosoudnímu řešení zákaznických sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a zákazníkem z kupní smlouvy.

4.7. Evropské spotřebitelské centrum ČR. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://evropskyspotrebitel.czje kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení zákazníkských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení zákaznických sporů on-line.

4.8. Nepravdivé nebo neúplné recenze. Vyhrazujeme si právo nezveřejňovat recenze zákazníků, které jsou nepravdivé, obsahují nevhodné výrazy nebo nesouvisejí se zakoupeným zbožím.

4.9. Poučení v souvislosti s digitálním obsahem. Upozorňujeme spotřebitele, že pokud bychom prodávali digitální obsah, pak neposkytujeme aktualizace zakoupeného digitálního obsahu.

5. UŽIVATELSKÝ ÚČET A DALŠÍ PŘEDPOKLADY PRO PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY

5.1. Registrace. Na základě registrace zákazníka pomocí e-mailu a zvoleného bezpečného hesla, provedené na webové stránce obchodu, může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Uživatel potvrdí, že souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a seznámil se zásadami pro zpracování osobních údajů.

5.2. Funkce uživatelského účtu. Ze svého uživatelského rozhraní („Můj účet”) může zákazník provádět objednávání zboží, sledovat historii a detaily svých objednávek. (dále jen „uživatelský účet“).

5.3. Povinnost uvádět pravdivé a správné údaje. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

5.4. Zabezpečení uživatelského účtu. Přístup k uživatelskému účtu je zákazník povinen mít zabezpečen uživatelským jménem a silným heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5.5. Možnost zrušit uživatelský účet při jeho neužívání. Můžeme zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy ve znění těchto VOP.

5.6. Nutná údržba. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu.

6. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Ceny zboží.Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto není omezena naše možnost uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

6.2. Složky kupní ceny. Společně s kupní cenou je nám zákazník povinen zaplatit také případné náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši a také případný poplatek za zvolený způsob platby. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Před závazným dokončením objednávky bude zákazník informován a konečné ceně obsahující náklady balného a dopravného.

6.3. Náklady na dopravu. Naše webové stránky obsahují také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Výše nákladů na dopravu bude záležet zejména na zvoleném dopravci, způsobu přepravy.

6.4. Proces objednávky. Pro objednání zboží vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu (vkládá zboží “do košíku“, zvolí způsob úhrady kupní ceny zboží, uvede doručovací adresu a jiné nezbytné kontaktní údaje, zvolí požadovaný způsob doručení objednaného zboží a získá informace o nákladech spojených s dodáním, případně zvoleným balením zboží). Jedná se o závaznou objednávku zboží zavazující k platbě (dále jen “objednávka"). Odesláním objednávky potvrzuje zákazník, že odsouhlasil tyto všeobecné obchodní podmínky a četl naše zásady zpracování osobních údajů.

6.5. Proces odesláním objednávky. Před dokončením objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Objednávka je odeslána kliknutím na tlačítko “Objednávám“ a proces objednávky je tím ukončen. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Pokud bude při zpracování objednávky zjištěno, že byly použity zjevně nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme objednávku odmítnout, o čemž budete vyrozuměni e-mailem. Zákazník může být odpovědný za škodu, kterou uvedením záměrně nepravdivých nebo nesprávných údajů způsobí.

6.6. Vlastnosti zboží. Zákazník je povinen se před dokončením objednávky seznámit s vlastnostmi, druhem a doporučeným způsobem užívání zboží. Provedením objednávky zákazník potvrzuje, že se s těmito informacemi seznámil a že těmto rozumí.

6.7. Dodatečné potvrzení objednávky. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky) a dále je oprávněn požádat zákazníka o upřesnění správnosti výběru velikosti u daného zboží.

6.8. Okamžik uzavření kupní smlouvy a potvrzení objednávky. Zákazník, který dokončí objednávku, od nás obdrží automatické potvrzení o doručení objednávky na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v objednávce či v jiném našem formuláři (dále jen “e-mailová adresa zákazníka"). K uzavření kupní smlouvy dojde okamžikem stisknutí tlačítka “Objednávám“, o tom je zákazník informován právě prostřednictvím potvrzení o přijetí objednávky.

6.9. Povinnosti prodávajícího a kupujícího.Uzavřením kupní smlouvy se zavazujeme předat Vám zakoupené zboží a umožnit Vám nabytí vlastnického práva ke zboží a Vy se zavazujete zboží převzít a uhradit nám cenu zboží.

6.10. Kopie VOP a formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy. Zákazník obdrží kopii uzavřené kupní smlouvy na e-mailovou adresu zákazníka, ve znění platných VOP. Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy si zákazník muže stáhnout na stránkach eshopu www.info@bakterieava.cz

6.11. Komunikační prostředky na dálku.Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

7. CENA ZBOŽÍ A ZPŮSOB PLATBY

7.1. Cena. Všechny ceny zboží jsou uvedeny v českých korunách (Kč) a jsou uvedeny včetně DPH.

7.2. Způsob platby. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy nám můžete uhradit:

A. bezhotovostním převodem,

B. platební kartou online,

C. dobírkou u vybraných přepravců.

7.3. Evidence tržeb. Nyní je naše povinnost vystavit zákazníkovi účtenku a zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online pozastavena, od 1. 1. 2023 dojde k jejímu zrušení.

7.4. Záloha na cenu zboží. Můžeme po zákazníkovi požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu.

7.5. Slevy z ceny zboží. Případné slevy z ceny zboží námi poskytnuté zákazníkům nelze vzájemně kombinovat.

7.6. Nereálná cena zboží. V případě zobrazení nereálné ceny např. v hodnotě 0 Kč (slovy: nula korun českých) nebo zobrazení vysoce netržní ceny, kdy za netržní cenu je považována taková cena, která je pod naší nákupní cenou, si vyhrazujeme právo tuto položku odstranit z objednávky. Zákazník bude o této skutečnosti informován na e-malovou adresu zákazníka.

7.7. Forma faktury. Sjednáváme si, že faktury budou zaslány elektronicky, a to na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v objednávce.

8. VÝHRADA VLASTNICTVÍ

8.1. Úplné zaplacení kupní ceny. Vyhrazujeme si u zákazníků výhradu vlastnictví ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny podle příslušné kupní smlouvy.

8.2. Výhrada vůči zákazníkům podnikatelům. Pro zákazníky podnikatele si vyhrazujeme vlastnictví ke zboží, dokud nejsou uhrazeny veškeré pohledávky, které vůči Vám máme. Zákazník je povinen nakládat se zbožím s výhradou vlastnictví s řádnou péčí a pojistit je na své náklady dostatečně, pro případ poškození na hodnotu nového zboží.

9. DODÁNÍ ZBOŽÍ, ŠKODA ZPŮSOBENÁ PRODÁVAJÍCÍMU A PŘÍPADNÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ PŘI PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ

9.1. Doprava, osobní převzetí. Zákazníkovi je podle jeho volby zboží zasláno prostřednictvím dopravce, kterého si zákazník zvolil v průběhu objednávky z námi nabízených možností nebo osobním převzetím z námi nabízených možností.

9.2. Dodací doba. Je-li u zboží uvedeno, že je skladem, pak se zavazujeme zboží dodat nejpozději do 5 pracovních dnů od odeslání objednávky. Dobu dodání zákazník najde v sekci “Doprava a platba”. Někdy se nám může stát, že zboží označené “skladem” se vyprodá v krátkém časovém okamžiku. Pokud by nastala situace, že bude zboží vyčerpáno a nebudeme schopni dodat Vámi objednané zboží ve stanovené době, pak Vás budeme kontaktovat, abychom se dohodli na dalším postupu. Přesto uvedenou dobu dodání se snažíme připravit a doručit objednávku k zákazníkovi vždy co nejdříve.

9.3. Převzetí zboží. Při přepravě zboží zákazníkovi spotřebiteli je námi zboží předáno v okamžiku, kdy dopravce předá zboží zákazníkovi na místě předání (zpravidla první dveře/vrata/brána v místě dodání určené zákazníkem). Právě okamžikem převzetí zboží zákazníkem přechází na zákazníka nebezpečí škody a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží. Pokud měl zákazník zboží od dopravce převzít, přechází nebezpečí nahodilého zničení a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží na zákazníka v okamžiku, kdy mu bylo umožněno se zbožím disponovat, ne však dříve než v udanou dobu doručení. V případě osobního vyzvednutí si zboží zákazníkem se považuje zboží za dodané okamžikem převzetí zákazníkem či jinou osobou zákazníkem určenou.

9.4. Náklady na zvláštní způsob přepravy. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

9.5. Opakované doručení a náklady s tím spojené. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo určeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

9.6. Škoda, která může vzniknout prodávajícímu nepřevzetím zboží. Nepřevezme-li zákazník spotřebitel zboží při jeho dodání dopravcem, zboží je následně vráceno Prodávajícímu a současně zákazník spotřebitel od kupní smlouvy neodstoupí ve lhůtě 14 dnů od marného doručení zboží, je prodávající oprávněn požadovat po zákazníkovi náklady účtované dopravcem na dodání zboží zpět prodávajícímu. Tento náklad představuje pro prodávajícího škodu, která vznikla porušením zákonných povinností zákazníka ve smyslu § 2913 odst. 1 občanského zákoníku. Prodávající je současně oprávněn účtovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 100,- Kč (slovy: sto korun českých) a dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

9.7. Nepřevzetí zboží ve vztahu k podnikateli. Nepřevezme-li zákazník podnikatel zboží při jeho dodání přepravcem, zboží je následně vráceno nám jako prodávajícímu, jsme oprávněni požadovat po zákazníkovi podnikateli náklady účtované přepravcem na dodání zboží zpět na naši adresu. Tento náklad představuje pro prodávajícího škodu, která vznikla porušením zákonných povinností zákazníka podnikatele ve smyslu § 2913 odst. 1 občanského zákoníku. Prodávající je současně oprávněn účtovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 100,- Kč (slovy: sto korun českých) a dále je oprávněna od kupní smlouvy odstoupit.

9.8. Možnost započtení nároků. Nárok na úhradu nákladů za uskladnění zboží a nárok na náhradu škody porušením zákonných povinností zákazníka podle této části VOP jsme oprávněni v souladu s § 2913 občanského zákoníku jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

9.9. Povinnosti zákazníka při převzetí zboží. Zákazník je povinen zboží při jeho převzetí zkontrolovat a přesvědčit se o jeho vlastnostech (zejména zda zákazník obdržel správný druh zboží, zda má zboží ujednanou jakost, zda zboží ve svém balení obsahuje vše, co podle návodu obsahovat má). V případě viditelného poškození zásilky dopravcem je zákazník povinen takovou zásilku nepřevzít od dopravce vůbec. Neneseme odpovědnost za škody způsobené dopravcem, případně pozdním doručením zboží, ať bylo zpoždění způsobeno z jakéhokoli důvodu.

9.10. Práva z vad. Práva zákazníků v případě uplatnění práva z vad se řídí podle našeho reklamačního řádu a podle příslušných právních předpisů českého práva, zejména občanského zákoníku.

10. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

10.1. Právo spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech od převzetí zboží.Právo zákazníka spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy se řídí podle části 4 těchto VOP.

10.2. Právo na odstoupení přísluší pouze spotřebitelům. Zákazníci podnikatelé mají právo na odstoupení od kupní smlouvy, které jim umožňují příslušné právní předpisy. Zákazník podnikatel nemá právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od doručení zboží, toto právo přísluší pouze spotřebiteli. Za předpokladu, že nám zákazník podnikatel vrátí zboží a nejedná-li se o uplatnění práva z vad podle občanského zákoníku, jsme oprávněni účtovat náklady na skladování tohoto zboží podle bodu 9.7. a 9.8. těchto VOP a zároveň vyzveme zákazníka podnikatele ke zpětnému odběru tohoto zboží.

10.3. Postup při vyprodání zásob. Jsme oprávněni odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob zboží, nebo z důvodu nedostupnosti objednaného zboží. Dále můžeme od kupní smlouvy odstoupit zejména v případě, kdy zákazník neuhradil řádně a včas kupní cenu nebo odmítl převzít zboží.

10.4. Dárek. Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi námi a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem či z naší strany, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je nám povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

11. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

11.1. Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 6.7 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že Zboží:

a)odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;         

b) je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíme;

c) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;           

d) je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;           

e) množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;           

f) je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat;           

g) odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před uzavřením smlouvy.           

11.2. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).           

11.3. V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 11.1,. můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění.            

11.4. Má-li Zboží vadu, máte následující práva:           

h) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží; nebo           

i) na odstranění vady opravou Zboží,ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro vás.           

11.5. Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.           

11.6. Dále máte právo na:           

j) přiměřenou slevu z Ceny; nebo           

k) odstoupení od Smlouvy,jestliže:           

a) odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy;            

b) se vada projeví opakovaně,            

c) je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo            

d) je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.           

11.7. Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.           

11.8. V případě, že jste si vadu na Zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží.           

11.9. Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

11.10. Při uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:            

a) datum, kdy jste reklamaci uplatnili;            

b) co je obsahem reklamace;            

c) jaký způsob vyřízení reklamace požadujete;           

d) Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.           

11.11. Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme vady a poskytneme Vám informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

11.12. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My.           

11.13. V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.           

11.14. V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží. 

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1. Pro poskytování prodeje zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje. Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

12.2. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře. Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: jméno a příjmení, e-mailová adresa. Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží. Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost. Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 2 roky od naší poslední komunikace.

12.3. Zpracování osobních údajů v případě nákupu. Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, a kontaktní údaje: e-mailová adresa, telefon. Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zbožíPřes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů. Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací). Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti. Po dobu plnění naší služby a poté 10 let od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.

12.4. Obchodní sdělení. Zasíláme zákazníkům obchodní sdělení s nabídkou souvisejícího zboží nebo služeb, a to na e-mailovou adresu zákazníka (obchodní sdělení pro zákazníky). E-mailová adresa je osobním údajem a je zpracovávána v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) za účelem zasílání obchodních sdělení na základě našeho oprávněného zájmu propagovat naše obdobné výrobky a služby. Zákazník se může z odběru obchodních sdělení kdykoliv odhlásit.

12.5. Cookies. Používáme tzv. cookies, které mohou být ukládány na koncovém zařízení (buď na základě souhlasu, nebo k ochraně našich oprávněných zájmů). Preference si může zákazník nastavit přímo na našich webových stránkách, kde najde bližší informace o používání souborů cookies.

12.6. Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku. Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese: info@bakterieava.cz 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, VČETNĚ ROZHODNÉHO PRÁVA A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

13.1. Závazek respektovat práva spotřebitelů. V případě neúmyslného rozporu ustanovení těchto VOP se zákonnými předpisy na ochranu spotřebitele mají přednost tato ustanovení a prodávající se zavazuje je takto dodržovat.

13.2. Neplatné nebo neúčinné ustanovení VOP. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane místo neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

13.3. Vyloučení Vídeňské úmluvy. Smluvní strany si sjednávají, že výslovně vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (United NationsConvention on Contractsforthe International SaleofGoods, nebo také Vídeňská úmluva), a to v souladu s čl. 6 této úmluvy.

13.4. Spory a příslušnost. Smluvní strany si dále sjednávají, že k řešení případných sporů z kupní smlouvy, kde je přítomen mezinárodní prvek, budou vždy místně příslušné soudy SR, místně určené podle našeho sídla. Tím nejsou dotčena práva zákazníků podle zvláštních právních předpisů. Smluvním jazykem je slovenský jazyk.

13.5. Archivování kupní smlouvy. Kupní smlouva ve znění VOP je námi archivována v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám.

13.6. Pokud si sjednáme odlišné podmínky uzavření kupní smlouvy. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

13.7. Nezbytnost přijetí VOP pro uzavření kupní smlouvy. Přijetí těchto VOP je dobrovolné, ale je nezbytné vytvoření objednávky zákazníkem.

13.8. Platnost VOP. Tyto VOP jsou platné od 27.12. 2023 a ruší platnost předchozích obchodních podmínek.

 

Jsme avabakterie.cz

Jsme slovenský výrobca s vlastní výrobou bakterií pro čištění odpadních vod. Namixovali jsme pro vás ty nejodolnější bakterie s rychlým účinkem. Usnadnili jsme i dávkování, bakterie už není třeba před aplikací rozpouštět ve vodě, stačí vhodit naši AVA tabletku do WC a spláchnout.

„Bakterie AVA – silný koncentrát v jedné tabletě – prémiová péče pro Vaše zařízení“